Timothy Bartholomew

Timothy Bartholomew

Dispatcher
  • 707 Mozart Street, Tell City, IN 47586

  • 812-547-7068

  • 812-548-4077

  • bartholomew.tcpd@tellcity.in.gov